U bent hier

Uitgegraven vervuilde aarde

Aarde die van verontreinigde sites afkomstig is, wordt beschouwd als afval en soms zelfs als gevaarlijk afval. U dient dergelijke aarde dan ook te beheren in overeenstemming met de door de wetgeving bepaalde maatregelen.

De bodem in kwestie werd verontreinigd door jarenlange ongecontroleerde of roekeloze lozingen van industrie en landbouw: ondichte opslagplaatsen, afvloeiingen van verontreinigende stoffen (koolwaterstoffen, oplosmiddelen, ...) gebruik van pesticiden, herbiciden, enz.

Bijgevolg kunnen deze polluenten een risico vormen voor de menselijke gezondheid en/of het milieu.

In dat geval dient u over te gaan tot een behandeling van de verontreinigde terreinen en in sommige gevallen tot een behandeling van het grondwater dat ze bevatten, alvorens ze te kunnen verkopen, exploiteren, enz. Eenmaal behandeld en al naargelang de bereikte vervuilingsgraad en de eventuele gebruiksbeperkingen, zult u ze dan kunnen hergebruiken om er een bebouwbare zone van te maken of er een ander project op te ontwikkelen.

In de praktijk worden er doorgaans meerdere behandelingsmethoden gecombineerd om de eliminatie van de verontreinigende stoffen en het beheer van de risico's voor de menselijke gezondheid of het milieu te optimaliseren in het licht van de toegelaten maximale concentratienormen.

De sanering van een bodem is echter een curatief en geen preventief procedé! Het is dus zaak om vroeger tussen te komen door het gebruik van milieuvriendelijke producten en de voorkeur te geven aan ecoconstructie .

Uw verplichtingen

Verricht, indien nodig, een verkennend bodemonderzoek.

De "bodemordonnantie" van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems vermeldt een aantal aanleidinggevende feiten die een verkennend bodemonderzoek noodzakelijk maken.

Voor het onderzoek zelf dient u een beroep te doen op een door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkende verontreinigingsdeskundige. Raadpleeg de lijst van voor bodemverontreiniging erkende studiebureaus. Afhankelijk van de diagnose die dit onderzoek oplevert, werkt de deskundige vervolgens een gedetailleerd onderzoek, een risicostudie, een sanerings- of een risicobeheerproject uit, implementeert hij een saneringsdraaiboek en zorgt hij voor de nodige veiligheidsmaatregelen alsook een opvolging van de werken.

Doe altijd een beroep op een erkende onderneming voor het verrichten van bodemsaneringswerken, ongeacht de behandeling die door de deskundige werd bepaald.

Aan het einde van de uitvoering van de saneringswerken of risicobeheermaatregelen moet de erkende deskundige ten slotte nog een eindbeoordeling verrichten, die hij door Leefmilieu Brussel moet laten bekrachtigen.

Meer informatie over de procedures en de chronologie van de te respecteren fasen.

Nuttige toepassing

Behandeling door middel van sanering

Afhankelijk van de aard van de verontreinigende stoffen en de aard van het terrein bepaalt de deskundige de gepaste behandeling: bioremediëring of fysisch-chemische sanering, extractie door afzuiging of verwarming, toevoeging van bacteriën of chemische stoffen, enz.

Deze behandelingen kunnen al naargelang het geval ter plaatse of in een gespecialiseerd behandelingscentrum na afgraving van de verontreinigde aarde worden verricht.

Deze vele behandelingen hebben tot doel om de in de grond aanwezige polluenten te verwijderen of hun concentratie tot onder de respectieve normen te brengen.

Opgelet: zelfs het niet-valoriseerbare verontreinigde aardafval moet ontsmet worden in een gespecialiseerd centrum, alvorens het kan worden ingegraven (door middel van een behandeling met kalk of een biologische behandeling, door wassing of door thermische desorptie).

De technische procedures van het Vlaams Gewest "Grondverzet" zijn niet aanvaard in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hergebruik van de uitgegraven aarde na ontsmetting

Als een erkend studiebureau hiermee instemt, kunt u de uitgegraven aarde na ontsmetting hergebruiken op hetzelfde of op een ander perceel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van inrichtingsprojecten: aanaardingen, ...

Deze nuttige toepassing is alleen mogelijk, als het gehalte aan verontreinigende stoffen de vigerende normen niet overschrijdt.

Dat neemt echter niet weg dat Leefmilieu Brussel zich het recht voorbehoudt om voorzorgsmaatregelen op te leggen, als de te hergebruiken grond een risico voor de menselijke gezondheid of het milieu kan vormen.

Wat doen met het uitgegraven aardafval?

Aangezien het hier om gevaarlijk afval kan gaan, moet u de door de erkende deskundige geïmplementeerde veiligheids- en opvolgingsmaatregelen naleven.

Hierbij dient opgemerkt dat de uitgraving van verontreinigde grond niet kan gebeuren zonder het voorafgaande akkoord van Leefmilieu Brussel via de gelijkvormigheidsverklaring van het project voor de sanering, het risicobeheer of het beheer van de vervuilde grond.

Opslag

  • Scheid het verontreinigde aardafval van de andere afvalstoffen;
  • Meng dit afval niet met ander afval van uitgegraven aarde van een andere milieukwaliteit;
  • Sla dit afval op in overeenstemming met de voorwaarden bepaald in uw milieuvergunning of in de gelijkvormigheidsverklaring van uw project voor de sanering, het risicobeheer of het beheer van de vervuilde grond;
  • Zorg over het algemeen voor een zodanige opslag van dit afval dat elke kans op verontreiniging, wegvliegend stof, enz. vermeden wordt.
  • Houd u aan uw saneringsdraaiboek: de opslag aan de rand van de werkzone van een bouwplaats kan alleen maar tijdelijk zijn.

Ophaling

U mag verontreinigd bodemafval niet van de bouwplaats wegvoeren, aangezien het transporteren ervan eveneens onderworpen is aan de regels die gelden voor het vervoer van gevaarlijke afvalstoffen.

U moet dus een beroep doen op een in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkende ophaler en een register bijhouden, ter beschikking van de gewestelijke instanties. Concreet moet dit register een kopie bevatten van alle bewijzen voor de ophaling van gevaarlijk afval. Deze documenten dient u vijf jaar lang te bewaren.

 

Datum van de update: 09/02/2017